KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No:17/2 Şişli/İstanbul adresinde Mukim, 0463105104000001 Mersis numaralı HİPERAKTİF KREDİ DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ (”Şirket”), işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.
 

A.        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Şirket: Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No:17/2 Şişli/İstanbul adresinde mukim Hiperaktif Kredi Danışmanlığı Limited Şirketini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu kapsamda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

•          Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

•          Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

•          Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

•          İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

•          İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

B.        KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Aydınlatma Metni çerçevesinde alınan ve işlenen verilerine ek olarak, KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu veriler:

 


BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Kimlik Bilgisi

Kişisel veri sahibinin; isim-soyisim, TCKN, cinsiyeti

İletişim Bilgisi

Kişisel veri sahibinin adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve bunun gibi kişiyle irtibat kurulabilmesi açısından iletişim bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, talep ve talimat bilgisi, kredi özelinde doldurulan dokümanlardaki bilgiler, (krediye ait sisteme yüklenen form, sözleşme ve benzeri diğer evrak, kredi bilgileri, mevduat bilgileri, kredili mevduat hesabı bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri mevduat hesap hareketleri, kredi ödeme hareketleri, vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Mesleki Deneyim

Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu v.b.

İşlem Bilgisi

Hizmet ve Fatura Bilgisi, İşlem Geçmişi ve buna ilişkin iletişim içerikleri

Ödeme Bilgisi

Tarafınızca yapılan işlemlerde kullanılan kart bilgileri

 

 

  • Kimlik bilgisini; taraflar arasındaki sözleşmeler ile mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ile satın alma süreçlerinde gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek.
  • İletişim Bilgisi’ni kişisel veri sahibi ile irtibata geçebilmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.
  • Hukuki işlem ve uyum verileri; Bu veriler, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.
  • Müşteri İşlem; Kredi ürünlerinin kullandırılması, tahsil edilmesi ile bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, kredibilitenin ölçümlenmesi ve uygun limitin belirlenmesi sebepleriyle işlenmektedir.
  • Risk Yönetimi; Kredi ürünlerinin kullandırılması, tahsil edilmesi ile bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, kredibilitenin ölçümlenmesi ve uygun limitin belirlenmesi ve ve kredi değerlendirmesi sebepleriyle işlenmektedir.
  • Mesleki Deneyim; kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi, uyum süreçlerinin icrası sebepleriyle işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz;

 • Hiperaktif Kredi kişisel verilerinizi, doğrudan sizin tarafınızdan iletilen tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları, www.hiperaktifkredi.com uzantılı internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgiler, şirketimizi ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız bilgiler, KVKK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler tarafından şirketimize sağlanan bilgiler yolu ile toplamaktadır. 
   

Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Şirket’ın meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir. 
 • Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
 • Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

E.        KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVKK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla;

 • Bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, muhasebe, vergi, IT vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,
 • Avukatlara, denetçilere ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile resmî kurumlara, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile,
 • Tarafınızca     yetki          verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize şirketin hukuki yükümlülükleri kapsamında gerekmesi ve talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir. Size sunulacak açık rıza metninde ilgili bölümü doldurarak, rızanızın olduğunu beyan etmeniz halinde;
 • İletişim bilgilerinizden olan cep telefonu numaranız, mail adresiniz destek aldığımız şirkete aktarılabilecektir.

F.        İŞLEME KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No:17/2 Şişli/İstanbul adresinde mukim, Hiperaktif Kredi olarak siz değerli veri sahiplerinin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda Şirket tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili Şirket’ten her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No:17/2 Şişli/İstanbul/Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@hiperaktifkredi.com adresine iletebilirsiniz. Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, belirtilen yollar aracılığıyla Şirket’e ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, muhasebe, vergi, IT vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Hedys tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Kazlıçeşme Mah. 245 Sk. No:5 Zeytinburnu/İstanbul Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@thehedy.com adresine iletebilirsiniz.
Hedys, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Hedys tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Hedys tarafından talep edilebilir.
Hedys olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.thehedy.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.