MESAFELİ HİZMET DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR VE TANIMLAR

1.1Taraflar

İşbu Mesafeli Hizmet Danışmanlık Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 

HİPERAKTİF

Ticaret Unvanı: 

HİPERAKTİF KREDİ DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No : 

0463105104000001

Adres : 

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No:17/2 Şişli/İstanbul

Kep Adresi : 

 

E-Posta : 

info@hiperaktif.com

İletişim : 

+90850 888 4445

MÜŞTERİ

Adı, Soyadı, Unvanı 

${customer_namesurname}

Adres: 

${customer_address} 

 

 

Telefon: 

${customer_phone} 

E-Posta  : 

${customer_email} 

 

 

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle MÜŞTERİ, nakdi ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla yapmış olduğu kredi veya kredili ürün başvurusunun onaylandığı takdirde sözleşme konusu hizmet bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretler ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen HİPERAKTİF ve MÜŞTERİ birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

1.2 Tanımlar

HİPERAKTİF: HİPERAKTİF: Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla Hizmet veya Hizmetler’in sunan tüzel/gerçek kişi’yi ifade eder.

 

MÜŞTERİ: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek HİPERAKTİF’in Web Sayfası veya Mobil uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu hizmet veya hizmetlerden bedeli karşılığında faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

 

HİZMET: HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal veya hizmeti sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.

 

SÖZLEŞME: İşbu Mesafeli Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi’ni;

 

TARAFLAR: HİPERAKTİF ve MÜŞTERİ’yi;

WEBSİTE: https://hiperaktifkredi.com/   alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, HİPERAKTİF’in sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetlerini sunduğu web sitesini; ifade eder.

 

2.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, nakdi ihtiyaçların karşılanması amacıyla finans kuruluşlarından kredi çekmek, kredili mevzuat hesabı açmak isteyen MÜŞTERİ’ye kredi ve/veya kredili ürünler başvuru süreci ile ilgili olarak HİPERAKTİF tarafından danışmanlık verilmesi, MÜŞTERİ’nin başvuracağı finans kuruluşları ile bu finans kuruluşları ile yürütülecek iletişimin içeriği, başvuru kapsamında MÜŞTERİ tarafından sağlanacak bilgilerin ve bunların sunuluş şeklinin belirlenmesi, MÜŞTERİ’nin başvurusunun onaylanması halinde HİPERAKTİF’in danışmanlık bedeline hak kazanması, HİPERAKTİF’e ait https://hiperaktifkredi.com/ web sitesinden elektronik ortamda yapılan işlemleri ve bunlar ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere bahsedilen hizmetlerin 6502 sayılı Tüketici Koruması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye dayalı olarak yapılacak olan mesafeli danışmanlık hizmetine konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet almayı kabul ettiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme finans hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren HİPERAKTİF’in MÜŞTERİ’ye sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak HİPERAKTİF’in ve MÜŞTERİ’ların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. MÜŞTERİ, “Başvuru Formu”nu ve “Gizlilik Politikası’’nı ve ‘’KVKK Koşulları”nı okuyup onaylamadan sonraki adımlara geçemeyecektir.

 

2.2 İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme HİPERAKTİF ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmeleri ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.

 

2.3 

3. Hizmet Kullanım Koşulları

3.1 Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan MÜŞTERİ olma hak ve yetkisine sahip olamaz.18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

 

3.2Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir, Website’den, hizmetleri almak için yararlanılabilir.

3.3Website üzerinde MÜŞTERİ’nın T.C kimlik numarası ve diğer kimlik bilgilerini girerek aldığı hizmet nihaidir. İşbu hizmet bedeli, MÜŞTERİ tarafından talep edilen tutara bağlı olarak yüzdelik oranda değişiklik gösterebilir.

 

3.4 MÜŞTERİ’nin, sitenin hizmetlerinden yararlanabilmesi için ‘’Başvuru Yap’’ kısmından, ad, soyad, telefon numarası, talep ettiği kredi bilgileri ve e-posta adresi bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ tarafından paylaşılan telefon numarasına SMS ile bir onay kodu gönderilmekte olup bu kodun ilgili kısma yazılması ile kredi danışmanlık hizmeti alma başvurusu onaylanmaktadır.

 

3.5 Hizmetlere yönelik hizmet bedelini belirlemek, HİPERAKTİF’in yetki ve sorumluluğu kapsamındadır. Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda imzalanmış olması şarttır.

 

3.8 HİPERAKTİF’in faaliyet konusunda olduğu gibi; Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir. HİPERAKTİF KREDİ cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak ve onay vermemek koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda MÜŞTERİ, HİPERAKTİF KREDİ’ye karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır. İşbu 14 (ondört) günlük süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlamakta olup cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

3.9 MÜŞTERİ Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarının bulunduğunun HİPERAKTİF tarafından kendisine bildirildiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.1 HİPERAKTİF’in Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.1 HİPERAKTİF, MÜŞTERİ’nin nakdi ihtiyacının giderilmesine ilişkin yol ve yöntemleri belirler. MÜŞTERİ’yi başvuru yapmak üzere uygun gördüğü finans kuruluşlarına yönlendirir, MÜŞTERİ’nin finans kuruluşları ile yapacağı başvurunun içeriğini belirleyerek MÜŞTERİ’yi bu yönde bilgilendirir ve başvuru ve iletişim süreçlerine hazırlar.

 

4.1.2 HİPERAKTİF ayrıca, MÜŞTERİ’nin finans kuruluşları nezdindeki sorgulanması, Konut Kredileri, Araç ve Leasing Sözleşmeleri için gerektiğinde eksper hizmeti sunar ve tüm bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyetleri MÜŞTERİ’ye bildirir. MÜŞTERİ’nin kredi talebi ve buna bağlı yapılacak başvuru süreci ile ilgili herhangi bir eksper ya da benzer maliyet doğması halinde bu maliyet MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Söz konusu bedeller tamamen ilgili finans kuruluşu tarafından belirlendiğinden bu bedeller üzerinde HİPERAKTİF’in herhangi bir inisiyatif kullanma yetkisi bulunmamaktadır. Belirtilen bedeller MÜŞTERİ tarafından HİPERAKTİF’e ödenmedikçe HİPERAKTİF kredi başvuru sürecini devam ettiremeyecektir.

 

4.1.3 HİPERAKTİF’in işbu sözleşme kapsamında temel yükümlülüğü, MÜŞTERİ’nin talep ettiği kredinin finans kuruluşlarından temin edilebilmesi adına gerekli analiz ve yönlendirmenin yapılmasıdır. HİPERAKTİF’in hak ettiği ücret, kredinin MÜŞTERİ tarafından kullanılmasından kaynaklı değil ilgili kredinin finans kuruluşu tarafından onaylanması için gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesivle kredinin onaylanmasının karşılığıdır. HİPERAKTİF, MÜŞTERİ’nin talep ettiği kredinin finans kuruluşu tarafından onaylanması ile işbu Sözleşme’de düzenlenen ücrete hak kazanacak olup MÜŞTERİ’nin söz konusu krediyi kullanıp kullanmadığı önem arz etmemektedir.

 

4.1.4 İşbu Sözleşme, HİPERAKTİF’in MÜŞTERİ’ye talep edilen kredinin finans kuruluşlarınca onaylanacağının garantisini verdiği, MÜŞTERİ’nin her halükarda nakdi ihtiyacını karşılayacağı yönünde taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamayacaktır. HİPERAKTİF, MÜŞTERİ’ye herhangi bir anlamda sonuç garantisi vermemekte olup bu doğrultuda HİPERAKTİF’in hak kazanacağı hizmet bedeli, talep edilen kredinin işbu Sözleşme şartları çerçevesinde finans kuruluşu tarafından onaylanmasına bağlıdır.

 

4.1.2 HİPERAKTİF, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama, Website kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü 3 kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. HİPERAKTİF’in bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı HİPERAKTİF’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.1.3 HİPERAKTİF, finans kuruluşlarının kredi veya kredi ürünlerine onay vermesi ile birlikte hizmet bedeline hak kazanacak olup hizmet bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 7(yedi)gün içinde MÜŞTERİ’YE e-fatura olarak ulaştıracaktır.

 

Ödeme adımlarında, Hizmet şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve faturanın yansıtılmasına ilişkin her türlü konu şirketin tâbi olduğu mevzuat çerçevesinde HİPERAKTİF’in sorumluluğundadır. Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli hiperaktifkredi.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura belirtildiği gibidir. Mal/hizmetin perin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

4.1.4 HİPERAKTİF, MÜŞTERİ tarafından HİPERAKTİF’e iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

4.1.5 Website üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçerikler’e ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, HİPERAKTİF tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Website’ye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

 

4.1.6 HİPERAKTİF, Website’den yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Website’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmet’in kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Website’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Website’nin MÜŞTERİ’nin işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Website’de yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

 

4.2 MÜŞTERİ’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 4.2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi MÜŞTERİ’nın Web Sayfası üzerinden onayladığı an itibariyle geçerli olur. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'yi ve diğer sair sözleşmeleri elektronik ortamda onaylamakla birlikte aşağıdaki hususları kabul ettiğini;

 

 1. HİPERAKTİF’in unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgiler konusunda bilgilendirildiğini 
 2. Hizmet veya Hizmetler’in alınması sırasındaki işlem aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemlerin sunulduğunu, 
 1. HİPERAKTİF tarafından uygulanan MÜŞTERİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Kullaıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile MÜŞTERİ’nın bu hususlarda HİPERAKTİF’e verdiği izinler, MÜŞTERİ’nın kanuni hakları, HİPERAKTİF’in hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri konusunda bilgilendirildiğini, 
 1. Hizmetler için HİPERAKTİF tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları konusunda bilgilendirildiğini, 
 1. Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetler için HİPERAKTİF tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Hizmet’in veya Hizmetler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil hizmet bedeli konusunda bilgilendirildiğini, 
 1. Hizmet veya Hizmetler’in MÜŞTERİ’ye verilmesine ilişkin usuller hakkında bilgilendirildiğini 
 1. Hizmet veya Hizmetler ile Sözleşme’nin ifasına ve bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarına ilişkin bilgilendirildiğini, 
 1. MÜŞTERİ’nın cayma hakkına sahip olmadığı Hizmet veya Hizmetler hakkında bilgilendirildiğini,  
 1. MÜŞTERİ’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda MÜŞTERİ’nın cayma hakkını kaybedeceği konusunda bilgilendirildiğini, 
 1. Gizlilik, Kişisel verilerin korunması ve ticari elektronik iletiler kapsamında bilgilendirildiğini, bunlara onay verilmesi durumunda kişisel verilerinin işlenebileceğini ve HİPERAKTİF tarafından ticari elektronik iletiler gönderilebileceği konusunda bilgilendirildiğini, 
 2. MÜŞTERİ’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Hizmet veya Hizmetler için cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı konusunda bilgilendirildiğini, 
 3. Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından Web Sayfası’nda onaylanarak kurulduktan sonra MÜŞTERİ’ye elektronik posta ile gönderildiğinden MÜŞTERİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, HİPERAKTİF’in de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği konusunda bilgilendirildiğini, 
 4. Uyuşmazlık hallerinde MÜŞTERİ’nın HİPERAKTİF’e şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği hususları konusunda bilgilendirildiğini kabul,beyan ve taahüt eder. 

 

4.2.2 MÜŞTERİ’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu HİPERAKTİF’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk MÜŞTERİ’de olup MÜŞTERİ, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 4.2.3 MÜŞTERİ, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.4 MÜŞTERİ, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan HİPERAKTİF ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde HİPERAKTİF’in izni olmadan kullanmayacağını ve HİPERAKTİF’in yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link) vermeyeceğini, HİPERAKTİF ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.5 MÜŞTERİ, TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ’nde yer alan madde 6 ve madde 7 kapsamında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında HİPERAKTİF ile münhasır olarak çalışmakta olduğunu, aynı konulu hizmete ilişkin başka hiçbir firma ile çalışmayacağını, Sözleşme süresi içerisinde işbu Sözleşme konusu hizmetler için tek başına ya da herhangi bir başka bir danışman veya finansal kurum aracılığı ile hiçbir surette çalışmayacağını, paralel bir kredi başvuru süreci yürütmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu yükümlülüklere aykırı davranması halinde, HİPERAKTİF’in işbu Sözleşme ile hak kazanacağı hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

 

4.2.7 MÜŞTERİ verilen hizmet nevi gereği, HİPERAKTİF’in verdiği hizmetle birlikte nakdi kazanç elde etmektedir. MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen danışmanlık hizmet bedelini HİPERAKTİF’e MÜŞTERİ lehine kredi talebinin onaylanması anında DERHAL ve NAKİT olarak HİPERAKTİF’in belirtilen banka hesabına ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, danışmanlık hizmet bedelini belirtilen süre içerisinde ödemediği takdirde muaccel hale gelen işbu danışmanlık hizmet ücretini yasal faiziyle birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

4.2.8 MÜŞTERİNİN ihtiyacı olan nakit tutar, MÜŞTERİ tarafından bildirilir. HİPERAKTİF tarafından MÜŞTERİ’nin finansal durumu da dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda taraflar başvurulacak kredi tutarı konusunda karar verirler. HİPERAKTİF tarafından yapılacak kredi başvurusu, taraflarca belirlenecek tutar üzerinden yapılacaktır. Ancak MÜŞTERİ’nin kredi durumu, mali koşulları vs. sebepler göz önüne alındığında finans kuruluşlarınca daha düşük miktarda kredi onaylanabilir. Kredi başvurusu yapılan tutar ile finans kuruluşunca onaylanan tutar arasında %20 oranını aşan bir fark mevcut değil ise; HİPERAKTİF tarafından söz konusu kredi başvurusuna ilişkin finans kuruluşu onayının alındığı kabul edilir. MÜŞTERİ buna rağmen krediyi kullanmak istememesi durumunda HİPERAKTİF’in hak kazanacağı hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

 

4.2.9 MÜŞTERİ kredi başvurusunun finans kuruluşunca onaylanmasını takiben aynı gün içerisinde ilgili banka şubesine giderek krediyi kullanmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, başvurunun onaylanmasına rağmen her ne sebeple olursa olsun krediyi kullanmaması halinde, HİPERAKTİF tarafından hak edilen hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Başvuru sürecinin, MÜŞTERİ tarafından yerine getirilmesi ya da sağlanması gereken edim ya da evrakın eksikliği nedeniyle veya MÜŞTERİ’den kaynaklanan herhangi bir nedenle olumsuz sonuçlanması halinde HİPERAKTİF danışmanlık hizmet bedelini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

4.2.10 MÜŞTERİ, HİPERAKTİF tarafından verilen hizmet neticesinde başvurunun onaylanmasına müteakip HİPERAKTİF tarafından hak edilen hizmet bedelinin aynı gün içerisinde ödenmemesi veyahut MÜŞTERİ tarafından kredi veya kredili ürün kullanılmasına rağmen aksi yönde bilgi verilmesi, HİPERAKTİF tarafından hak kazanılan hizmet bedelinin ödenmemesi amacıyla yanıltıcı bilgi verilmesi veyahut HİPERAKTİF tarafından kurulmak istenen iletişime karşılık verilmemesi halinde işbu Sözleşme ile belirlenen hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacağı gibi bundan ayrı ve buna ilave olarak HİPREKTİF’e hizmet bedelinin yarısı tutarında cezai şartı da ödemeyi kabul etmektedir.

 

5. ÜCRET VE ÖDEME

 

5.1 HİPERAKTİF, işbu Sözleşme kapsamında sarf etmiş olduğu emek karşılığında finans kuruluşlarınca MÜŞTERİ lehine onaylanan kredi tutarının %15’i tutarında danışmanlık hizmet bedeline hak kazanacaktır. Belirtilen kredi tutarı, MÜŞTERİ lehine elde edilen toplam nakdi avantajın tümü olarak kabul edilecektir.

 

5.2 MÜŞTERİ, HİPERAKTİF’in işbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetin kendisinin bilgilendirilmesi, doğru finans kuruluşlarına yönlendirilmesi ve bu finans kuruluşları ile doğru iletişim kurulması  ve doğru başvuru sürecinin yürütülmesi bakımından danışmanlık sağlanması ile sınırlı olduğunu, finans kuruluşlarına yapılacak başvurunun kendisi tarafından yapılacağını, başvurunun MÜŞTERİ tarafından yapılmasının HİPERAKTİF’in herhangi bir hizmet vermediği şeklinde yorumlanamayacağını ve bu yönde bir itirazda bulunarak hizmet bedelini ödemekten imtina etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.3 Ödeme aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacaktır HİPERAKTİF işbu sözleşme ile düzenlenen hizmet bedelini başvurunun onaylandığı anda hak etmiş olduğundan onay tarihinden itibaren başkaca bildirime gerek olmaksızın ödenmeyen hizmet bedeline yasal faiz işleyecektir.

 

5.4 Banka Hesap Bilgileri:

 

Hesap Adı: HEDYS FİNANSAL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

 

IBAN: TR71 0006 2000 7850 0006 2950 56

 

6. FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI

6.1 İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları HİPERAKTİF’e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda MÜŞTERİ’ya hiçbir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HİPERAKTİF’in,Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2 Website’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Website’de yer alan bilgiler HİPERAKTİF’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Website’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde HİPERAKTİF’in yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. HİPERAKTİF’in yazılı izni olmadıkça Website’ye link verilemez.

6.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan MÜŞTERİlar’ın Website’ye erişim ve/veya Website’yi kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

 

7. SORUMLULUKLAR

7.1 Website üzerinde MÜŞTERİ tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, Website’yi kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, Website altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, Website’ye yetkisiz bağlanılması ve Website’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek HİPERAKTİF gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat MÜŞTERİ’ye ait olacağını, MÜŞTERİ; Website’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı HİPERAKTİF ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile HİPERAKTİF’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, HİPERAKTİF’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan, ve taahhüt eder.

 

7.2 HİPERAKTİF, Website üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda HİPERAKTİF’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren MÜŞTERİlar, HİPERAKTİF’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7.3. Mücbir Sebepler; Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. Gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, HİPERAKTİF, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya imza etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, HİPERAKTİF’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

 

10. DİĞER HUSUSLAR

10.1 MÜŞTERİ talep ettiği üyelik ürününe dair mevcut koşullarında HİPERAKTİF tarafından ve Website aracılığıyla teklif/hizmet aldığını kabul etmektedir. Website’de verilen bağlantılardaki (linkler) diğer kişi ve kuruluşlarla HİPERAKTİF’in bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, HİPERAKTİF bu kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, HİPERAKTİF anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. HİPERAKTİF tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiçbir taahhüt HİPERAKTİF için bağlayıcı değildir. HİPERAKTİF Website’deki bilgilerden, MÜŞTERİ veya üçüncü kişiler tarafından HİPERAKTİF’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; Website’nin kullanılması nedeni ile MÜŞTERİ’nın bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Website’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan HİPERAKTİF hiçbir şekilde sorumlu değildir. HİPERAKTİF, dilediği zaman Website’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Website’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. HİPERAKTİF, Website’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. MÜŞTERİnın virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

 

10.2 Website’de yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, MÜŞTERİlar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Website’ye erişim sağlamamaları, Website’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan

ve taahhüt etmişlerdir.

 

10.3 İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlâl edildiği takdirde HİPERAKTİF, MÜŞTERİ’nın Website’yi kullanmasına engel olabilir ve/veya aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

 

10.4 Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda HİPERAKTİF, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

 

11. Yetkili Mahkeme 

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta, İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.